Regulamin Izby Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Izba Rzeczoznawców SITP, zwana dalej Izbą, jest wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, nieposiadającą osobowości prawnej.
Terenem działania Izby Rzeczoznawców jest Rzeczpospolita Polska i teren poza jej granicami, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

Podstawę działalności Izby stanowią:
 1. Prawo o stowarzyszeniach,
 2. Statut SITP,
 3. Prawo o działalności gospodarczej,
 4. Uchwała ZG SITP o powołaniu Izby Rzeczoznawców SITP,
 5. Niniejszy regulamin,
I.  Cele i zadania Izby

§ 1
 1. Izba jest powołana do świadczenia usług specjalistycznych w zakresie ochronie przeciwpożarowej.
 2. Prace w Izbie wykonywane są przez rzeczoznawców, specjalistów i weryfikatorów.
§ 2

W ramach Izby działają:
 1. Rada Izby
 2. Biuro Izby
 3. Delegatury Izby
 4. Rzeczoznawcy, specjaliści i weryfikatorzy
§ 3

 1. Przedmiotem działania Izby jest wykonywanie następujących prac:
  1. opracowywanie analiz, ekspertyz, ocen, audytów, planów instrukcji, wytycznych i innych prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
  2. uzgadnianie i opiniowanie projektów, w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
  3. organizowanie konferencji, seminariów, kursów i szkoleń doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
  4. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
  5. opracowywanie i opiniowanie projektów nowych przepisów i norm,
  6. innych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Prace wymienione w ust. 1 pkt 1 w dalszej części regulaminu określa się   nazwą "opracowania".
II. Rada Izby Rzeczoznawców

§ 4

Rada Izby Rzeczoznawców, zwana dalej Radą Izby, pełni nadzór nad działalnością Izby w imieniu Zarządu Głównego.

§ 5

Rada Izby posiada następujące zadania i kompetencje:
 1. wytyczanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Izby,
 2. inicjowanie marketingu Izby i jej delegatur,
 3. ustalanie standardów obowiązujących w Izbie i organizacja nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 4. ocena merytoryczna wykonywanych prac,
 5. ocena działalności gospodarczo – finansowej Izby,
 6. opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Izby i dyrektorów Delegatur Izby,
 7. rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Izby oraz wykonawców prac i weryfikatorów.
§ 6
 1. Przewodniczącego Rady Izby i skład Rady w ilości od 5 do 7 członków powołuje Zarząd Główny SITP. Członek Rady winien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie, dorobek zawodowy, uznany autorytet. Członek Rady musi być członkiem SITP.
 2. Rada wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Rada powołana jest na okres kadencji Zarządu Głównego i działa do czasu powołania nowej Rady.
§ 7
 1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, Radę reprezentuje przewodniczący lub jego zastępca. Ustalenia mają być przedstawione Radzie na jej najbliższym posiedzeniu – do akceptacji.
 3. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa SITP, w porozumieniu z dyrektorem Izby Rzeczoznawców SITP.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członków Rady na trzech zebraniach, bądź nie wykonania nałożonych na nich obowiązków, przewodniczący Rady może wystąpić do Zarządu Głównego SITP z wnioskiem o odwołanie członka Rady.
 7. Obsługę kancelaryjną zapewnia biuro Izby Rzeczoznawców SITP, a sprawy administracyjne prowadzi sekretarz Rady.
 8. W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor Izby oraz mogą uczestniczyć prezes SITP, sekretarz generalny SITP, oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady.
 9. Przynajmniej raz w roku na posiedzenie Rady Izby winni być zapraszani dyrektorzy Delegatur Izby Rzeczoznawców.
III.    Biuro Izby Rzeczoznawców SITP

§ 8

 1. Biuro Izby Rzeczoznawców, zwane dalej biurem Izby jest powołane do obsługi Izby.
 2. Biuro Izby realizuje następujące zadania:
  1. prowadzenie banku danych aktów państwowych, przepisów i norm oraz innych materiałów które mogą być przydatne przy wykonywaniu opracowań w ramach Izby,
  2. udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej delegaturom,
  3. występowanie do urzędów administracji państwowej i innych instytucji w sprawach wspólnych dla całej Izby,
  4. przygotowywanie dokumentów przetargowych,
  5. obsługa marketingowa i promocja Izby,
  6. organizacja wymiany informacji między delegaturami,
  7. prowadzenie krajowej ewidencji rzeczoznawców,
  8. obsługa organizacyjna Rady Izby,
  9. obsługa administracyjna i finansowo – księgowa Izby oraz jej delegatur.
§ 9

Biuro Izby zapewnia obsługę administracyjną Zarządu Głównego SITP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 10
 1. Dyrektora Izby zatrudnia i zwalnia w imieniu Zarządu Głównego prezes SITP po zasięgnięciu opinii Rady Izby.
 2. Zasady wynagradzania dyrektora określa zatrudniający w porozumieniu z przewodniczącym Rady.
 3. Dyrektor Izby jest przełożonym pracowników biura Izby oraz dyrektorów delegatur, spełnia wszystkie obowiązki kierującego jednostką i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 11

Tryb i zasady wykonywania prac w Izbie ustala dyrektor Izby drogą zarządzeń wewnętrznych, w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Izby.

IV. Delegatury Izby Rzeczoznawców SITP

§ 12

Delegatura Izby Rzeczoznawców jest powoływana na wniosek Zarządu Oddziału i likwidowana przez dyrektora Izby w porozumieniu z przewodniczącym Rady Izby.

§ 13
 1. Delegatura Izby nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi samodzielnych rozliczeń i nie sporządza bilansu.
 2. Delegatura Izby prowadzi działalność wg zasad ustalonych przez dyrektora Izby.
§ 14

Odpowiedzialność za działalność delegatury ponosi Dyrektor zgodnie z posiadanymi kompetencjami i zakresem obowiązków.

V. Rzeczoznawcy SITP

§ 15
 1. Kandydat na rzeczoznawcę powinien być członkiem SITP co najmniej od roku i posiadać wyższe wykształcenie a także udokumentować osiągnięcia związane ze  specjalnością (specjalnościami),  o którą (które) występuje.
 2. Osoba, o której mowa w ust.1 składa wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu do Rady Izby Rzeczoznawców,  za pośrednictwem właściwego zarządu oddziału SITP.
§ 16

Wnioski kandydatów są rozpatrywane przez Radę Izby Rzeczoznawców lub Komisję Kwalifikacyjną o ile Zarząd Główny taką powoła.

§ 17
 1. Rada opiniuje wnioski i zaopiniowane pozytywnie przekazuje do Prezydium ZG SITP a zaopiniowane negatywnie są zwracane kandydatom wraz z uzasadnieniem.
 2. Zarząd Główny nadaje uprawnienia rzeczoznawców w określonej specjalności zgodnie z wykazem specjalności określonym w załączniku 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby, których Zarząd Główny SITP ustanowił rzeczoznawcami SITP otrzymują Akt ustanowienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Osoby, których wnioski zostały ocenione negatywnie przez Radę Izby Rzeczoznawców mogą się ubiegać ponownie o ustanowienie rzeczoznawcą SITP po upływie jednego roku.
§ 18
 1. Rzeczoznawca SITP może  posługiwać się pieczątką wg wzoru określonego w załączniku 4 do niniejszego regulaminu wyłącznie na opracowaniach sporządzanych przez jednostki gospodarcze SITP.
 2. Rzeczoznawca SITP, który zdobył uprawnienia przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu i spełnia wymagania określone w § 15 ust.1 i 2 zobowiązany jest do dnia 31.01.2006 roku złożyć do Rady Izby za pośrednictwem właściwego zarządu oddziału wniosek o nadanie uprawnień na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Brak złożenia wniosku w tym terminie jest traktowany jako rezygnacja z uprawnień rzeczoznawcy
 3. Aktualna lista rzeczoznawców SITP jest publikowana na stronie internetowej ZG SITP.
§ 19

Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje:
 1. na wniosek rzeczoznawcy,
 2. z dniem ustania członkostwa SITP,
 3. na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SITP,
 4. na wniosek Rady Izby Rzeczoznawców.
§ 20

Decyzję o skreśleniu z listy rzeczoznawców podejmuje  Zarząd Główny SITP na wniosek Rady Izby Rzeczoznawców z uwzględnieniem § 19.

§ 21
 1. Rzeczoznawca obowiązany jest wykonywać swoje zadania osobiście, sumiennie, bezstronnie i z należytą starannością, według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 2. Opracowanie, w którym bierze udział kilku rzeczoznawców, wykonywane jest pod kierunkiem rzeczoznawcy prowadzącego, który koordynuje pracę i odpowiada za prawidłowość i kompletność jej wykonania.
 3. Dla pełnego rozwiązania zadania będącego przedmiotem opracowania prowadzący może poszerzyć skład zespołu wykonawczego o rzeczoznawców lub innych specjalistów oraz pomoc techniczną (dotyczy to również rzeczoznawców innych branż oraz osób posiadających specjalistyczne uprawnienia). Wskazany jest dobór tych osób spośród członków Stowarzyszenia. Za prawidłowość wykonywanych prac przez osoby dokooptowane odpowiada rzeczoznawca prowadzący.
 4. Opracowanie wykonywane przez rzeczoznawcę podlega sprawdzeniu przez weryfikatora.
 5. Dyrektor Izby w porozumieniu z przewodniczącym Rady Izby może w szczególnych przypadkach ustalić, że opracowanie nie podlega weryfikacji.
§ 22
 1. Weryfikatorem jest rzeczoznawca wskazany przez dyrektora Izby. Weryfikator współdziała z rzeczoznawcą prowadzącym opracowanie i wykonuje zadania określone w ust. 2.
 2. Zadaniem weryfikatora jest ocena prawidłowości merytorycznego rozwiązania problemu w wykonywanym opracowaniu oraz jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy i przepisami prawa.
 3. Przyjęcie opracowania następuje na zasadach określonych przez dyrektora Izby.
 4. W przypadku różnych stanowisk dotyczących zakresu merytorycznego pracy rozstrzygnięcia dokonuje Rada Izby
VI. Postanowienia końcowe

§ 23

Roczne sprawozdanie finansowe Izby przygotowuje dyrektor Izby na dwa tygodnie przed posiedzeniem Prezydium Zarządu Głównego SITP związanym z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego SITP.

§ 24

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin Izby Rzeczoznawców SITP